BEZPEČNOSŤ STRETNUTIA

V záujme bezpečnosti a poriadku na podujatí sme stanovili niekoľko pravidiel. Tieto pravidlá je potrebné dodržiavať a pri ich porušení si vyhradzujeme právo vylúčiť účastníka z podujatia.

BERIEM NA VEDOMIE

Organizátori podujatia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za úraz, alebo úraz s následkom smrti spôsobený prihláseným osobám, alebo tretím osobám počas podujatia SAHARA 2016. Organizátori podujatia nepreberajú žiadnu zodpovednosť ani za prípadnú stratu alebo poškodenie vojenskej historickej techniky, technického a vojenského výstroja a vojenskej výzbroje. Účasť na podujatí SAHARA 2016 je na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť účastníka.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV A NÁVŠTEVNÍKOV

Účastníci a návštevníci podujatia SAHARA 2016 sú povinní rešpektovať pravidlá/predpisy stretnutia, pokyny usporiadateľov ohľadom bezpečnostných a požiarnych pravidiel, pravidiel používania zbraní, vozidiel a ďalšej vojenskej techniky, parkovania vlastných áut, dodržiavania nočného pokoja a konzumácie alkoholických nápojov. V prípade nedodržania týchto pravidiel si organizátor vyhradzuje vylúčiť účastníka z podujatia a pri vážnejších priestupkoch môže byť účastník pokutovaný Vojenskou políciou a vylúčený z podujatia.

ÚČASTNÍCKE KARTY PRE ÚČASTNÍKOV

Účastnícke karty budú účastníkom vydané pri príjazde na podujatie. Pre neregistrovanú osobu alebo hosťa, ktorá sa zúčastní podujatia, je možné vybaviť túto kartu dodatočne. Túto kartu je nutné nosiť pri sebe za každých okolností. Na základe tejto karty Vám bude umožnený výjazd a vstup do areálu VTSÚ.

PRÍCHOD PRE ÚČASTNÍKOV

Na podujatie môžete prísť od 24. augusta 2016 (streda) od 12.00 h do 22.00 h a v ďalších dňoch, teda 25. augusta 2016 a 26. augusta 2016 (štvrtok – piatok), vždy od 09.00 h do 22.00 h, kedy sa končí registrácia účastníkov. Odchod z podujatia je 28. augusta 2016 do 12.00 h.

PALIVO

Najbližšia čerpacia stanica je asi 10 km vzdialená, otvorená 24 hodín.

PSY

Vstup psom je povolený iba na vôdzke a v rámci hygieny je potrebné pozbierať ich exkrementy.

AREÁL ZÁHORIE

Areál Záhorie je zapožičaný vojenský pozemok. Pozemky VTSU Záhorie Senica patria k chráneným prírodným lokalitám pod ochranou EÚ! Nedodržanie pokynov pohybu osôb a najmä vozidiel po areáli, voľné jazdy po areáli sa budú trestať okamžitým vylúčením účastníka z podujatia a pokutou !

DOBOVÉ TÁBORY ÚČASTNÍKOV

Účastníci ukážok a dobového táborového života si môžu v areáli vybudovať dobové tábory v zmysle pokynov koordinátorov jednotlivých dobových armád. Civilné a vojenské stany použité inými osobami než účastníkmi ukážok a dobového táborového života nemajú status dobového tábora a miesto pre nich bude určené organizátorom podujatia. V celom areáli nie je prípustné parkovanie civilných vozidiel! S cieľom nerušiť vojenský a dobový ráz stretnutia vás žiadame, aby ste si civilné predmety zakryli maskovacími sieťami, alebo zamaskovali iným spôsobom. Vojenské vozidlá vo vašom tábore parkovať môžu. Aby ich návštevníci mohli náležite obdivovať, mali by mať označenie typu a histórie vozidla.

MAXIMÁLNA POVOLENÁ RÝCHLOSŤ

V celom areáli VTSÚ Záhorie je povolená najvyššia rýchlosť: 20 km/h za hodinu!!!

POHYB PÁSOVÝCH VOZIDIEL

Akýkoľvek presun pásových vozidiel v areáli je možný len v sprievode aspoň jedného pešieho sprievodcu, ktorý ide pred vozidlom, majúc na sebe dobre viditeľnú výstražnú vestu. Najvyššia povolená rýchlosť je v tomto prípade 15 km/h. Účasť na jazdách na súťažnej trati je na vlastnú zodpovednosť a riziko. Účastník tiež preberá na seba zodpovednosť za spôsobené škody. Nevstupujte do bezpečnostnej zóny (pásmo 15 m pred publikom). Všetci pasažieri musia počas dynamických ukážok sedieť na riadnych, nie provizórnych, sedadlách.

POHYB VOZIDIEL

Žiadame vás, aby pohyb vozidla po tábore bol čo najmenší. Obmedzíte tak tvorbu prachu a zvýšite bezpečnosť. Nočné jazdy po areáli VTSÚ Záhorie sú zakázané! Použiť vozidlo je dovolené iba oprávneným osobám a len na vyhradených trasách. Jazda detí na motocykloch alebo motorových vozidlách je zakázaná. Používanie motorových vozidiel počas súťaže, ukážok a defilé je na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť! V celom areáli platí zákaz riadenia vozidla alebo motocykla pod vplyvom alkoholu a psychotropných a omamných látok! V prípade porušenia tohto zákazu bude účastník vykázaný z priestoru! Na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu počas riadenia vozidla alebo motocykla bude dohliadať aj Vojenská polícia. Nezabúdajte, že od 1. novembra 2012 je požitie alkoholu za volantom trestným činom. Hrozí odňatie slobody až na jeden rok. Používanie štvorkoliek je zakázané! Jazda je možná iba so špeciálnym súhlasom organizátora podujatia.

4 X 4 TRATE

Vstup na trate bude riadený organizátormi podujatia. Počas hodín, kedy budú prebiehať súťaže v zmysle programu, je na trate povolený vstup len vozidlám prihláseným do súťaže. Pri súťažiach aj voľných jazdách je potrebné dodržiavať pokyny organizátorov. Účasť na jazdách je na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť! Súťažiaci tiež preberá na seba zodpovednosť za spôsobené škody.

ZBRANE

Dovolené sú iba dobové zbrane namontované na vozidlách alebo také, ktoré sú súčasťou bojových ukážok alebo statického výkladu. Tieto musia byť bezpečné a musia byť v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Do areálu je zakázané priniesť granáty alebo pyrotechniku, pokiaľ nebolo dohodnuté s organizátorom podujatia inak. Organizátori trvajú na tom, aby všetky zbrane prinesené do areálu boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Do areálu a na podujatie je prísny zákaz vstupu s ostrou muníciou! Takisto je zakázané strieľať zo zbraní! Použiť zbrane je povolené len v dobových vojenských ukážkach a v čase, ktorý určí organizátor. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia má organizátor právo vylúčiť účastníka a okamžite vykázať z priestoru VTSÚ Záhorie. Zároveň organizátor podujatia neodporúča ponechávať zbrane akéhokoľvek druhu bez dozoru. V prípade nálezu munície alebo zbrani sa prísne zakazuje dotýkať sa týchto predmetov. Ich nález je potrebné okamžite nahlásiť organizátorom.

UNIFORMY

Nosenie dobových historických uniforiem je povolené iba riadne zaregistrovaným účastníkom a to počas ukážok bojov, statických výkladov a v dobových táboroch. Upozorňujeme preto, aby mimo týchto vymenovaných aktivít sa nikto nepohyboval v uniformách, ktoré majú na sebe zakázané insígnie. Tzn., že nosenie zakázaných symbolov nie je povolené v žiadnom prípade okrem definovaných výnimiek. Porušenie tohto zákazu znamená porušenie ustanovení Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nosenie súčasných vojenských rovnošiat a hodností je možné v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

PARKOVANIE

Na parkovanie civilných vozidiel je vyhradené parkovisko pri veliteľstve VTSÚ, ktoré je od areálu podujatia vzdialené približne 2 km.

VOZIDLÁ A BEZPEČNOSŤ PRI TÁBORENÍ

Organizátor podujatia nenesie zodpovednosť za prípadné straty majetku, alebo poškodenie vozidiel. Preto vás žiadame, aby ste si nenechávali cenné veci bez dozoru, najmä v čase piatkových a sobotňajších ukážok bojov, kedy bude areál prístupný aj verejnosti.

ČISTOTA A PORIADOK

Každý účastník zodpovedá za čistotu tábora. Preto vás žiadame aby ste svoje smeti hádzali do odpadkových vriec a pri odchode ich vyhodili do pripravených smetných kontajnerov. Prosíme vás, aby ste dbali na čistotu, lebo areál VTSÚ je aj chránenou krajinnou oblasťou Slovenska.

GRILOVANIE A OTVORENÝ OHEŇ

V záujme vlastnej bezpečnosti a požiarnej ochrany vás žiadame o kladenie ohňa aspoň v 5 m vzdialenosti od stromov a porastu. Pri založenom ohni je potrebné mať v 5 m okruhu ohniska pripravený funkčný hasiaci prístroj. Žiadame vás, aby ste nenechávali ohnisko bez dozoru.

HASIACE PRÍSTROJE

Pre bezpečnostné účely je potrebné mať so sebou funkčný hasiaci prístroj. Bez funkčného hasiaceho prístroja bude účastníkovi odopretý prístup do areálu.

GENERÁTORY

Musia vyhovovať aktuálnym predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti (uzemnenie). Zabezpečenie generátora tak, aby vyhovoval platnej slovenskej legislatíve, bude na vaše vlastné náklady a zodpovednosť.

POŽIARNA OCHRANA A LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ

V areáli počas podujatia je zabezpečená požiarna ochrana a lekárska pohotovosť. Ich umiestnenie bude vyznačené na pláne areálu.

ĎALŠIE POKYNY

Podrobnejšie pokyny a pravidlá, ako aj tie, ktoré tu nie sú zatiaľ uvedené, budú voľne prístupné na tabuli k nahliadnutiu pri vstupe do areálu a sú rovnako záväzné pre všetkých účastníkov podujatia . Účastník podujatia sa vstupom do areálu podujatia zaväzuje:

  • rešpektovať tieto pravidlá,
  • dodržiavať v areáli pokyny, ktoré mu dá pri vstupe do areálu a v priebehu podujatia organizátor,
  • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku SR. Za akékoľvek konanie účastníka podujatia v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, pokynmi a právnym poriadkom SR nepreberá organizátor podujatia žiadnu zodpovednosť. Občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť nesie dotyčný účastník podujatia.